Arbetsmiljöpolicy

En arbetsplats där alla kan känna sig trygga, stolta och engagerade

Dahls är en arbetsplats där mångfald och jämställdhet är mer än vackra ord – det är självklarheter.

Hos oss räknas alla medarbetare som viktiga kugghjul för att upprätthålla samt utveckla en bra arbetsmiljö. Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. I varje medarbetares ansvar ingår det också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. Arbetsmiljön på Dahls ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänseende till arbetets natur.

Vi tolererar ingen form av mobbning, diskriminering eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Chefer och arbetsledare bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö som möjligt och att informera närmaste högre chef när befogenheterna inte räcker.